zondag 11 december 2011

Esther

Natuurlijk hoort Esther bij de 10 mooiste bijbelverhalen! - het was alleen de vraag hoe hoog deze bijzondere geschiedenis zou eindigen... (en dat is de achtste plek geworden, het verhaal van de maand november)
En waarom? Ten eerste is zij en haar geschiedenis bijzonder genoeg dat er een heel bijbelboek aan is gewijd - en dat is niet heel vroeger even door een geleerd persoon geregeld. God Zelf heeft ervoor gezorgd dat dit verhaal in de Tenach terecht is gekomen en daarmee in het Oude Testament. En ten tweede is het juist helemaal niet zo vanzelfsprekend want als je het boek doorleest valt er iets op: de naam van God komt er helemaal niet in voor. Hij is 'Ik die verborgen Ben', de grote 'Afwezige', al spreekt elke bladzijde in dit verhaal van Zijn bemoeienis.

Het is de tijd van de ballingschap. Jahweh heeft Zich teruggetrokken vanuit de tempel. Hij wordt vanaf die tijd benoemd als de God des hemels, niet meer wonend bij Zijn volk op aarde...
Maar toch, net zoals Hij in déze tijd ook niet in Israël in een tempel woont, schijnbaar afwezig is - is Hij heel erg de Aanwezige - zoals de Joden Hem ook noemen... Achter de schermen trekt Hij aan de touwtjes, terwijl de mens op aarde (zeker Haman en ook wel koning Ahasveros) denkt: "Ik trek mijn eigen plan en heb mijn leven en dat van anderen, onder controle". En Hij gebruikt een Joods meisje om ervoor te zorgen dat een duivels plan - van Haman de Agagiet, een telg uit het volk Amalek - die een strijd met Gods volk heeft van geslacht tot geslacht - verijdeld wordt. En dat op zo'n bijzondere manier dat zelfs een wet van Meden en Perzen, die niet meer veranderd kan worden, er niet voor kan zorgen dat deze genocide op haar volk door zal gaan. De Joden mogen op die door het lot aangewezen dag, zich verdedigen en ieder doden die hen te na komt. - En er is niets nieuws onder de zon: Na Hitler moet de nieuwe staat Israël deze situatie nog bijna elke dag onder ogen zien - omdat het het volk is waar de Messias uit voort is gekomen, Gods oogappel ...


Eerst even algemeen... de grote lijnen ook naar de toekomst


Het verhaal begint als koning Ahasveros (Xerxes) een groot feest geeft en als hij vrolijk van de wijn is, zijn vrouw, koningin Vasthi laat roepen. Maar Vashi weigert en wij vanuit onze tijd geredeneerd, kunnen dat begrijpen - ze moet zich daar vertonen voor de koning en alle feestgangers... stel je eens voor hoe dat is. Maar in haar positie en in die tijd, een ongehoord eigenzinnige actie. Ahasveros is namelijk de alleenheerser die het voor het zeggen heeft en zijn wil is wet. En - al is dit nooit honderd procent door te trekken - is Ahasveros in zijn machtige heerschappij over het rijk van de Meden en Perzen, een beeld van God als degene aan wie wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. En dan kijk je naar Vasthi op een andere manier, zij beeldt de gelovige uit die dan wel in naam met de koning is getrouwd maar haar hart wil niet meer hem gehoorzamen en ze is meer met zichzelf bezig. Zeven dienaren gaan erop uit om de boodschap aan haar te brengen, maar ze kunnen haar niet op andere gedachten brengen.


Wat ikzelf een mooie vergelijking vond en die daarom hier maar doorgeef, is, dat je die zeven dienaren kunt vergelijken met 'de zeven geesten die voor Gods troon zijn'... en de zevenvoudige boodschap wordt gestuurd naar de gemeente op aarde. Zoals je bijvoorbeeld in Openbaring zeven zendbrieven kunt lezen, gestuurd aan de gemeenten, waarin de gelovigen opgeroepen worden de Heer lief te hebben en ze aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid als gemeente, volk van God. En er zijn overwinnaars onder hen, maar de laatste gemeente zal worden uitgespuwd door de Heer. Was er nog maar een sprankje gevoel - zelfs in de vorm van koude, maar ze is lauw geworden, onverschillig.
Zo zal de gemeente van waaruit de gelovigen opgenomen zullen worden, eindigen als de ontrouwe bruid - zoals je beschreven ziet in Openbaring 17.

Als de ware gelovigen niet meer op aarde zijn en er is een ongehoorzame vrouw over... is de tijd aangebroken dat God op aarde een nieuwe vrouw zoekt. Zo ook koning Ahasveros en komt er een Joods meisje naar het paleis... (ook hier weer de opmerking: de beelden zijn in grote lijnen te trekken - het gaat niet om de details.)
Wat is over Ester, Hadassah te vertellen, behalve dat ze Joods is? De naam Esther betekent: Ik die verborgen ben... want ook Ester zélf is als ze wordt gekozen en naar het paleis moet komen, in zekere zin verborgen; haar afkomst moest ze geheim houden van haar oom Mordechai. Zo zal in de tijd na de opname er een nieuw volk van God zijn, nog niet openlijk bekend ... maar er wordt aan gewerkt. Dat zien we nu eigenlijk al gebeuren  Want Israël zal in de nabije toekomst bekend worden op aarde als Gods volk - christenen geloven dat allang, maar dan zal het ook naar buiten duidelijk gaan worden. Zo is Hegai speciaal met Esther bezig om haar voor te bereiden op de ontmoeting met de koning. En als zij daarna in het gevaar wat haar en haar volk bedreigt,  haar vertrouwen op Ahasveros zal stellen, zal Haman ontmaskerd worden... In de toekomst gezien duidelijk dat de antichrist zijn plannen klaar heeft, maar uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken. Hij zal het gelovige Israël niet kunnen vernietigen..


En zie je die toekomstige toepassing niet zo zitten, dan nu even persoonlijk - wat dichterbij...

Nu over Esther zelf. Zij moet mee naar het paleis, als ballinge die al in een vreemd land woont en geen ouders meer heeft. Maar gelukkig heeft ze haar oom die haar in de gaten houdt en steeds informeert hoe het met haar is. En Esther's persoonlijke geschiedenis laat zien dat God (die verborgen is in dit boek) precies weet wat er zal gaan gebeuren en zorgt dat de juiste vrouw op de juiste plek terecht komt. Want hij heeft een plan met Esther - zoals eeuwen eerder ook met Jozef, als het ware de mannelijke tegenhanger -  satan gebruikt deze keer Haman de Amalekiet om zijn doel te bereiken dat het hele Joods volk vernietigd zal worden - in ruil daarvoor zal Haman roem en macht ontvangen - satans beproefde taktiek. Maar Mordechai hoort van de plannen en stelt Esther op de hoogte.
Nu wordt duidelijk waarom ze op deze hoge post is gebracht en zich eigenlijk verborgen heeft gehouden wat betreft haar afkomst. Zij heeft als enige de mogelijkheid om haar volk te redden, omdat ze zelf Joods is, én omdat Haman daar nog steeds onkundig van is.. Maar die opdracht vereist moed en vertrouwen en Esther gaat, ze heeft ook geen keus maar ze weet dat God met haar is.

Dat is zo mooi om te beluisteren in onderstaand lied. Ook qua muziek is er geen aarzeling maar een grote vastberadenheid te horen. Misschien heb je zelf ooit voor iets gestaan wat heel zwaar was - misschien nu wel... Ineens is het moment daar en word je als het ware in de frontlinie geplaatst. Je staat voor het blok maar moet er doorheen. 'Feels like I’ve been holding my breath, Trying to still my restless heart'  Het kan als een loden last zijn te weten dat jij degene bent waar het menselijk gezien van af hangt: 'Everything hangs on my next step'.
Toch vat je de moed, je neemt een vast besluit, in je angst, kun je toch de rust hebben dat God bij je is omdat het in Zijn plan is. Wat bijzonder dat Esther het hele volk vraagt om drie dagen te vasten - en te bidden, al staat dat er niet bij in dit boek... En ze gaat, - 'uninvited'  - Het is het tegenovergestelde van Vasthi, die gevraagd werd maar niet wilde. Esther stelt haar leven in de waagschaal voor haar volk en dat weet ze, kijk maar naar de uitspraak: Kom ik om dan kom ik om.... En ze moet spreken - 'when you don’t have the floor' .. want is het niet nú, dan zal ze later door de uitvoering van Hamans plan met haar volk worden uitgeroeid...

Wat een genade!


Esthers is bij haar gang naar de koning, volledig overgeleverd aan zijn genade - want iedereen in het rijk weet dat: "ieder, hetzij man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze éne wet bestaat: dat men hen doden zal"... het betekent je dood. "Alleen diegene blijft in het leven gespaard, aan wie de koning de gouden scepter toereikt"
Tegelijkertijd is dit een prachtige illustratie van iets anders. Ook wij kunnen op grond van de wet, onze eigen prestaties, nooit tot God naderen en hebben zijn genade nodig, die Hij wil schenken als we het aandurven te komen. ... En de liefde, het vertrouwen en de bereidheid haar leven te willen afleggen, geeft dat Ahasveros - God - aan Esther genade kan en wil schenken. En de scepter wordt haar aangereikt.


Ze moet nu kleur bekennen en ermee voor de dag komen: Ik ben Joods... Ze vraagt de koning en Haman te eten, durft dan nog niet to the point te komen en krijgt nog een dag uitstel. En je ziet Haman 'groeien van trots, als hij uitgenodigd wordt om de volgende dag nóg een keer te komen eten. Zie je wel hij wordt al belangrijker...
Maar die nacht krijgt de koning een droom dat Mordechai hem ooit het leven heeft gered maar nog nooit is ge-eerd - Gods planning daar kan niemand tegenop: dat 'eren' mag Haman de volgende dag bedenken en uitvoeren. Wat een tegenvaller want die Jood Mordechai was nu net de reden dat hij zijn moordplan bedacht. Maar God keert alles om en uiteindelijk kan Haman - die booswicht daar! (zoals Esther uiteindelijk aan de koning bekend maakt) - worden gedood. Gespietst op de paal die hij voor Mordechai had neergezet.
Toch kwam er daarna voor Esther nog strijd aan te pas: de dag voor de vernietiging van alle Joden - door het lot bepaald, moesten ze nog doorstaan... Als God zich niet laat zien, wordt het lot geworpen - maar door Hem bestuurd. En men zal zeggen dat het lot of het toeval Esther op de juiste plek heeft gebracht - zij wist dat het God was die haar en haar volk beschermde. 


Ook bij ons zal er niet zonder slag of stoot overwinning zijn. En soms moet je in beweging komen. Als het moment er is, durf dan ervoor uit te komen een volgeling van Jezus te zijn, Hij was ook een Jood - dat is de reden dat satan het hele volk altijd heeft willen vernietigen. En Hij wil ons inschakelen zoals Hij met Esther deed. Laat ons daar dan niet voor terugdeinzen ...  You were born for this.

Born for this 

Feels like I’ve been holding my breath
Trying to still my restless heart
Everything hangs on my next step
Finding my nerve, playing my part
I found shelter underneath his crown
Found favor inside his eyes
Rock this boat, and I just might drown
Honesty seems to come with a price

There’s a time to hold your tongue
Time to keep your head down
There’s a time but it’s not now

Sometimes you gotta go,
uninvited
Sometimes you gotta speak
when you don’t have the floor
Sometimes you gotta move,
when everybody else says
you should stay
No way, no, not today

You gotta ask, if you want an answer
Sometimes you gotta stand
apart from the crowd
Long before your heart could run the risk
You were born for this

I’m leaning on the ones before me
My father’s father’s dreams
I’m standing on the top of their shoulders
Calling the One delivering me

There’s a time to hold your tongue
Time to keep your head down
There’s a time but it’s not now

Sometimes you gotta go,
uninvited
Sometimes you gotta speak
when you don’t have the floor
Sometimes you gotta move,
when everybody else says
you should stay
No way, no, not today

One step.
One move.
Born to trust You.
Made to lay my
Life before You

Sometimes you gotta go,
uninvited...

Het is alsof ik mijn adem inhoudt
Mijn bonkend hart tot rust wil brengen
Alles hangt af van mijn volgende stap
Of ik de moed kan vatten, mijn rol te spelen
Ik vond bescherming onder zijn kroon
Verwierf gunst in zijn ogen
Schudt me nu heen en weer en ik verdrink
Eerlijkheid heeft zijn prijs

Er is een tijd om je in te houden
te doen alsof je niets ziet,
Daarvoor is een tijd - maar dat is niet nu!

Soms moet je gaan - 
ongevraagd
Soms moet je spreken 
zonder toestemming
Soms moet je in beweging komen, 
terwijl iedereen zegt te blijven 
waar je bent
Nee echt niet, niet nu!

 Je zult moeten spreken 
als je een antwoord wil
soms moet je tevoorschijn komen
Lang voordat je hart het risico aankon
was dit je lotsbestemming

Ik leun op mijn voorvaderen
En op hun dromen
Sta als het ware op hun schouders
Roep de Ene aan die mij kan verlossen

Er is een tijd om je in te houden
te doen alsof je niets ziet,
Daarvoor is een tijd - maar dat is niet nu!

Soms moet je gaan - 
ongevraagd
Soms moet je spreken 
zonder toestemming
Soms moet je in beweging komen, 
terwijl iedereen zegt 
te blijven waar je bent
Nee echt niet, niet nu!
.
Eén stap, 
één beweging 
Geboren om U te vertrouwen
Geschapen om 
mijn leven te willen geven
.
Soms moet je gaan, 
ongevraagd

Klik hier voor de link naar de site van de film
en hier voor de trailer

3 opmerkingen:

 1. Mooi beschreven! Ik heb me nooit gerealiseerd dat God zich vanaf een bepaalde periode "de God des hemels" laat noemen.

  Even gegoogled en daarbij las ik:

  Het is heel typerend dat God in Daniël 2 (waar de opeenvolgende wereldrijken beschreven worden gedurende "de tijden der heidenen") de "God des hemels" genoemd wordt (2:37). God heeft Zijn troon te Jeruzalem verlaten en heeft Zich sindsdien a.h.w. teruggetrokken in de hemel. Dit zal voortduren totdat "de God des hemels een Koninkrijk zal oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan" (2:44)."

  Hier wordt de naam van God vanaf de "tijden der heidenen" zo bestempeld. Je zou zo zeggen dat het dan vanaf Hemelvaart en Pinksteren zo zou zijn.

  De beelden bij het lied vertoonden echt de geschiedenis van Esther.

  Ik bid dat God me de moed en het vertrouwen geeft om op de juiste momenten uit te komen voor Zijn naam. Want dat wil ik, maar ik besef op hetzelfde moment dat we van onszelf zwak zijn.

  Maar ik vermag alle dingen in Hem die me kracht geeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja, Ida, dat is zo! Maar wel leuk dat je nog wat nieuws leert. :) Ik probeerde al de specifieke tekst te vinden waar dat staat dat de sjechina de tempel verlaat, zoek ik nog wel even op.
  Ja God heeft een plan met ieder, en het is zaak dat te ontdekken en dan erin te durven gehoorzamen...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geweldig bijbelverhaal inderdaad! Tot de verbeelding sprekend. De film "One night with the king" heb ik van genoten! Jij ook? Hoe God een 'eenvoudig' mooi meisje gebruikt om Zijn volk te verlossen...
  De tekst al gevonden waar staat dat de Shekhinah de tempel verlaat? Voor zover ik begrijp was het in de dagen van Ezechiel. Heb je trouwens de docu "Jeruzalem, de Verbondsstad" gezien? Met Lance Lambert. Zeer aanbevolen! shalom, -hans

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#