vrijdag 18 april 2014

Niet te begrijpen!

           


Ik heb nooit geweten ... (I could never grasp)
Ik heb nooit geweten hoe het mogelijk zou zijn
dat God als een mens werd geboren *
alsof Hij Zijn verstand had verloren
Of deed Hij het maar voor de gein?
Hij wist toch dat het niets was als pijn en verdriet? *
Nee dat begreep ik niet.
Totdat Hij mij toonde dat Hij dit deed voor mij
Dat Hij Zich in het stof heeft gebogen *
om mij tot Zijn troon te verhogen *
en te stellen aan Zijn rechterzij
Hij heeft Zich bekleed met mijn vlees
om mij te vervullen met Zijn Geest

Ik heb nooit geweten waarom Hij Zich liet slaan 
door een stelletje Romeinse soldaten
Hij stond daar zo stil en gelaten
Hij kon ze toch makkelijk aan? *
- Die de storm tot stilte gebied
Nee dat begreep ik nietTotdat Hij mij toonde dat Hij dit deed voor mij
Opdat ik voor geen ziekte zou vrezen
door Zijn striemen ben ik genezen*
Hij maakt mij van zwakheden vrij
Ik belijd nu met hart en stem:
'werp al je noden op Hem!'Ik heb nooit geweten waarom Jezus de prijs
van de martelaarsdood moest betalen. *
Geen eer viel daarmee te behalen
Of was Hij misschien niet goed wijs?
Hoe kon het dat God hem verliet
Nee, dat begreep ik niet.


Totdat Hij mij toonde dat Hij dit deed voor mij
Dat Hij met Zijn mateloos lijden
Mij van mijn schuld moest bevrijden
- door Zijn bloed gaat het oordeel voorbij -
Hij is sterfelijk geworden met mij
opdat ik eeuwig zou leven als Hij

Ik heb nooit geweten waarom God dit nou deed
Dat Hij  (aan) en hen die hen voortdurend griefden
toch schonk de Zoon Zijner liefde *
- en ik denk dat ik het nog steeds niet weet
Dat Hij Zich zo vernederen liet *
Nee, dat begrijp ik niet

Hoewel Hij mij toonde dat Hij dit deed voor mij
Dat Hij Zich door spotters liet honen
Om daarin Zijn liefde te tonen *
Die liefde gaat nooit meer voorbij!


En hoe je het nu ook beziet:
Zoiets begrijp je niet!Filp. 2: 6,7
 Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
 maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf 
en werd gelijk aan een mens.
Joh 18: 4
Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren.
Matt 26:36,37
  Hij begon bedroefd en beangst te worden. 
 Toen zei Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd,
 tot stervens toe;

Ps 22:  16
 verdroogd als een scherf is mijn kracht,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
in het stof des doods legt Gij mij neer.
Ef 2: 6
 Hij heeft ons met Hem uit de doden opgewekt 
en ons mede een plaats gegeven 
in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.


Joh 18: 6
 Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, 
deinsden zij terug en vielen ter aarde. 
Matt 16: 53 Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen 
en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen 
engelen terzijde stellen? *) rondwandelende in Israël is dit vervuld:
Matt 8: 16 en 17
Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit
en allen die ziek waren genas Hij,
 opdat vervuld zou worden, 
wat gezegd werd door de profeet Jesaja: 
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen 
en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Matt 9: 10-12 
En toen de Farizeeën dit zagen, 
zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester 
met de tollenaars en zondaars? 
Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, 
hebben geen geneesheer nodig, 
maar zij, die ziek zijn ...
want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen 
te roepen, maar zondaars.
 Ps 49: 8,9
Niemand kan ooit een broeder loskopen,
noch Gode zijn losprijs betalen,
– te hoog immers is de prijs voor hun leven,
en voor altoos ontoereikend –
Hebr 9 : 11,12
Maar Christus, ...
is  met zijn eigen bloed, eens voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom, 
waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.Hebr 2: 14, 15...  opdat Hij door zijn dood hem, 
die de macht over de dood had, de duivel, 
zou onttronen, en allen zou bevrijden, 
die gedurende hun ganse leven 
door angst voor de dood
 tot slavernij gedoemd waren.
Fil 2
 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, 
heeft Hij Zich vernederd 
en is gehoorzaam geworden tot de dood, 
ja, tot de dood des kruises.

Rom 5: 8
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, 
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, 
voor ons gestorven is.
1 Kor 5: 7
Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

1 opmerking:

 1. Jij en ik waren het, die de spijkers door zijn handen sloegen..
  Wij zijn de Romein en de Jood die hem bespotte en jende.
  Zo is het toch nog een beetje te begrijpen, maar verder enkel te geloven..
  Om ònze zonden ...
  Stil.

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#