donderdag 3 februari 2011

Van alle kanten: Israël

Vraag aan een willekeurige voorbijganger eens wat het centrum van de wereld is, en je zult verschillende antwoorden krijgen. Misschien wel 'Amsterdam'; als je daar woont en je bent erg trots op je stad, is dat een logische reactie. Een modeliefhebber zegt vast 'Parijs'... Een financieel expert heeft meer met Wall Street en noemt 'New York..' En 'Brussel' niet te vergeten... dat is tegenwoordig steeds belangrijker aan het worden; de EU heeft heel wat in de melk te brokkelen, zal ook het machtscentrum worden.
Ooit zal er weer een tijd zijn dat het middelpunt van de wereld geen vraag meer is waar iedereen een verschillend antwoord op geeft - al naar gelang je belevingswereld, religie of nationaliteit...
Het zal dan een duidelijke zaak zijn dat Jeruzalem het centrum is van waaruit de wereld zelfs helemaal wordt bestuurd. Maar voor nu nog geen eenduidig antwoord.

Nederlandse tekst van The holy city
Op allerlei manieren werd ik hier de afgelopen week bij bepaald.
Zo kreeg ik vorige week in de nieuwste gospelcatalogus het oude lied: The Holy City onder ogen. Ik hoor dan direct de violen en Mahalia Jackson die dit lied dan gaat zingen (hier ook de engelse tekst)-  een opname uit 1960, erg oud al dus :) waar we vroeger een plaatje van hadden. Het muziekstuk was ook niet al te ingewikkeld zodat ik het zelfs nog kon spelen en ik herinner me ook iets van gitaar en blokfuit en zingen op zolder... 
Het lied bezingt de oude stad Jeruzalem: in het eerste couplet zie je staande bij de tempel, Jeruzalem liggen en zingen kinderen Hosanna in de Hoge, hun vorst ter eer - en het was er zo vredig toen alsof de engelen vanuit de hemel het beantwoordden... Het volgende couplet laat Jeruzalem zien op het moment van Zijn sterven aan het kruis; het kindergezang is verstomd, de Heilige stad heeft haar koning verworpen, we horen een uitroep: Het is volbracht! Jeruzalem veracht haar vorst.
En in het laatste couplet zie je het scenario weer veranderd: het Nieuwe Jeruzalem in het zicht belichaamt als het ware de uiteindelijke overwinning over donkerheid en duisternis: Jeruzalem is de strijd voorbij en zingt eindelijk Hosanna voor haar Koning, Hosanna for evermore....

Zover als dat derde couplet zijn we nu nog niet. We leven al bijna tweeduizend jaar in die tussentijd na Jezus' lijden en sterven en vóór Zijn uiteindelijke koningschap. En zonder slag of stoot zal het niet zover zijn...
Eergisteren kreeg ik een berichtje onder ogen wat de situatie 'nu' aanhaalt en de benarde positie waarin Israël steeds meer komt, je ziet de donkerheid toenemen. Ook wat er nu in Egypte gebeurt - tot nu toe hun enige bondgenoot in de Arabische wereld - zal gevolgen hebben voor Israël; ze zullen alleen komen te staan en al lijkt het nu om Egypte te draaien en andere Arabische landen waar onrust is, het gaat uiteindelijk om Israël.
'Net sluit zich verder om Israël' is de titel van het artikel... En het gaat me nu even niet om het feit of we alles wat Israël doet nu moeten goedkeuren als christenen - het is nog een seculier land, maar wel het land waar God weer mee aan de gang gaat en wel om het te brengen tot dat Hosanna gezegend Hij die komt in de Naam des Heren... 

In die zin mag ons gebed toch zijn dat de Heer Zijn volk zal bijstaan in die zware tijd die nog gaat komen, waarin ze een valse messias zullen aannemen in de hoop op vrede. En door al deze verdrukking heen - de Bijbel noemt het zelfs de Grote Verdrukking- zo'n zware tijd als er nog niet geweest is op aarde en ook niet meer wezen zal  - door dat alles heen zal een overblijfsel van dat volk bewaard worden en uiteindelijk Hem zien en herkennen die ze doorstoken hebben, over Hem weeklagen....

Joden die hun Messias vinden, het gebeurt gelukkig ook nu al veel in Israël waar vele Messiasbelijdende gemeenten ontstaan. Ook doordat christenen zich inzetten om Israël in het land zelf praktische hulp te geven, komen er vragen over waarom zij dat zomaar doen; de joden horen dan over de profetieën, beginnen die te lezen en gaan vragen om een Nieuw Testament. En daar vallen ze met hun neus in de boter: het begint met Mattheus die de komst van de Koning der Joden beschrijft... (Ik vind dat altijd zo mooi 'geregeld'...)
Dat er nog velen meer zullen zijn die nu hun Messias zullen aannemen zodat zij gespaard blijven voor die tijd van toorn, die Grote Verdrukking en mee mogen gaan de Heer tegemoet in de lucht, behorende tot dat Hemelse Jeruzalem...

Daar wordt over gezongen in het derde couplet van The holy city en er werd zondag over gesproken... We zien er dat hemelse Jeruzalem de heilige stad, het beschrijft wat er gebeurt ná die moeilijke periode waar Gods oude volk en deze wereld nog doorheen moeten.
Het Nieuwe Jeruzalem daalt neer van de hemel, is de bruid van het Lam. En wij, de gelovigen van nu, zijn die stad, alhoewel niet letterlijk - we vormen met elkaar die gemeenschap waar het Lam het licht is - geen zon of maan meer nodig. Ook is er geen tempel meer: de Here God is haar tempel - Hij woont daar! De bruid van het Lam wordt hier gezien als een stad en - zoals we ook levende stenen zijn die een geestelijk huis vormen - zo mogen we Gods goedheid en recht laten zien en toepassen voor de volken op aarde; dus denk ik ook geen echte gouden straten waar we op zullen lopen, dat is mijns inziens een omschrijving van dat onze wandel en handel er geheel zuiver is - zoals het edelste, meest zuivere metaal.
Zo is alles er volmaakt goed en heilig, dat betekent inderdaad dat er geen kwaad meer binnen haar poorten te vinden is - die staan open naar buiten toe; de volken en de groten der aarde komen om in en uit te gaan, wandelen in haar licht.

We kunnen ons er nu geen voorstelling van maken, het gaat ons bevattingsvermogen te boven, maar als dat Rijk er zal zijn zullen alle volken van de aarde er de zegeningen van mogen ervaren.
En het centrum van de wereld? Dat zal geen vraag meer zijn maar ieder zal weten dat het Jeruzalem is waar Hij ingegaan is door de Poorten, het Hosanna heeft geklonken, waar Hij de Vredevorst is.

Nederlandse tekst van The holy city
-de site waar het opstaat is esoterisch, zag ik later, dus niet 'kosher'
maar bij gebrek aan beter toch maar een linkje2 opmerkingen:

 1. Je hebt hiermee wel wat bij me losgemaakt. Ik luisterde naar Mahalia Jackson en daarna "zat het lied in mijn hoofd". Ik heb het vanmiddag tussen de bedrijven door steeds lopen zingen. De Nederlandse versie dan van Joh. de Heer.
  Mijn moeder speelde dat vroeger op het orgel en wij zongen het mee. Ze speelde van het blad dat je erbij hebt afgebeeld. Ik heb het muziekstuk later op een rommelmarkt gekocht, omdat ik er een speiale herinnering aan had.
  Het ligt nu naast de computer.

  Door de loop der jaren heeft het beeld van Jeruzalem toch meer inhoud gekregen. Maar ook vroeger deden die woorden van "de Heilige Stad" me veel.

  Ja, Israël is het brandpunt van de aarde. Wat er nu met Egypte aan de hand is heeft er ook alles mee te maken.

  Ik heb vaker gehoord dat Israël alleen komt te staan. Waar is dat precies te vinden in de bijbel?

  Toch zijn er ook beloften voor Egypte:

  Jesaja 19:16 Op die dag zullen de Egyptenaren op vrouwen lijken: ze sidderen van angst voor de dreigende hand die de HEER van de hemelse machten tegen hen opheft. 17 Telkens als Juda ter sprake komt, zal Egypte door schrik worden bevangen; wat de HEER van de hemelse machten over Egypte besloten heeft, vervult hen met angst.
  18 Op die dag zullen er in Egypte vijf steden zijn waar men de taal van Kanaän spreekt en de HEER van de hemelse machten erkent; een ervan zal ‘Stad van de zon’ genoemd worden. 19 Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, 20 die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. 21 Zo zal de HEER zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de HEER erkennen, hem dienen met vredeoffers en graanoffers, hem geloften doen en die inlossen. 22 De HEER zal hen slaan en hen helen; zij zullen naar hem terugkeren, hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen.
  23 Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. 24 Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. 25 Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.’

  3 februari 2011 22:05

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Eindelijk, ik had al een reactie bijna klaar gisteren, en toen ging er wat mis... en was alles weg.
  Dat je ook wat 'hebt' met de Holy City.. het lied. En je bent al eens in Israël geweest, ik niet, lijkt me wel heel erg indrukwekkend.
  Ja, of er nu letterlijk staat in de bijbel dat Israel alleen komt te staan, weet ik niet zo. Je ziet wel allerlei aanwijzingen ervoor, bv ook in het laatste stukje van het artikel van 'Habakuk' waar ik een linkje naar heb. Daar wordt Ezechiel 38: 8 genoemd en Psalm 2.
  Zelf dacht ik nog aan Matt 24, waar staat dat de discipelen - Israël - door allen gehaat worden...
  Alle volken zullen ook optrekken naar Jeruzalem om de strijd aan te gaan. Dat is natuurlijk aan het eind van die Grote verdrukking (zoals ik dat dan zie) maar het is natuurlijk niet van de ene op de andere dag zover: Israël 'mag' nu eigenlijk al haast z'n eigen beslissingen niet nemen, maar moet eigenlijk doen wat de internationale gemeenschap wil.

  Over Egypte, zij worden geoordeeld, maar daarna zullen ze vele zegeningen ontvangen en de weg van Egypte tot Assyrië (voormalig aartsvijanden)die er zal zijn, gaat door Israël heen, Israël verbindt hen met elkaar.
  Ik las nog ergens dat in die tijd van het vrederijk, niet zoals nu het geval is, de volken van Jafeth, maar de volken van Sem (Israël en Assyrië) en Cham (Egypte) de 'hoofdvolken' zullen zijn (vers 24,25) - natuurlijk wel ondergeschikt aan de Here Jezus die dan koning is...
  Israël is niet meer de staart der volkeren, denk ik dan ook aan.
  Even opgezocht: als Israël zou luisteren zou het zo zijn:
  Deut 28
  13 De HERE zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden,
  Als ze niet zouden luisteren zou het zo worden (en zo is het nu):
  Deut 28
  41 Gij zult zonen en dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan. 42 Van al uw geboomte en veldvruchten zullen de sprinkhanen zich meester maken. 43 Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt. 44 Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart.
  45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt;

  In het vrederijk zijn de rollen weer omgekeerd.

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#