donderdag 16 maart 2023

Alles draait om geloof - Jezus' rondwandeling op aarde

In de evangeliën wordt door vier verschillende personen beschreven wat Jezus allemaal heeft gedaan toen Hij rondwandelde op aarde. Dat is een betrouwbaar getuigenis, vier mensen. Ieder evangelie legt weer een ander accent. Mattheus beschrijft alles vanuit het Joodse perspectief dat de koning zou komen. Marcus beschrijft Jezus als de dienaar die naar de aarde kwam. Johannes heeft een hemels evangelie - ook het enige evangelie waar de geboorte van Jezus niet wordt beschreven maar waar het begin vanuit een hemels perspectief tot ons komt.

Lukas is de enige evangelieschrijver die niet als discipel met Jezus mee heeft gewandeld. Hij heeft alles van betrouwbare ooggetuigen gehoord en opgeschreven. In het gedeelte wat ik hier lees worden veel mensen genezen, wat voor Lucas als arts wel extra aansprekend moet zijn geweest om op te schrijven. We zien veel verschillende personen en de vraag is: hebben ze geloof? En zo ja, wat is daarvan het gevolg?

Lucas 7

Het bijzondere toen ik in Lukas 7 begon te lezen was, dat er iets staat over de Joodse leiders wat mij nog nooit was opgevallen. De hoofdman uit Kapernaüm heeft deze Joodse leiders naar Jezus gestuurd om Hem te vragen zijn dienaar te genezen die op sterven ligt. Om hun vraag kracht bij te zetten, brengen ze Jezus nog even op de hoogte 'dat de hoofdman het volk liefheeft en hun synagoge heeft gebouwd'. Jezus zou daarom zeker op het verzoek in moeten gaan!

De Joden dachten nog steeds in een beloning voor 'goede werken' en niet alleen in 'geloof'. Maar geloof in Jezus Zelf is het begin! Beseffen we dat we Hem nodig hebben? Hij doet niet dán pas iets voor ons, als we eerst allemaal goede daden hebben gedaan! Hij weet allang hoe het ervoor staat en Hij zorgt als we in geloof bij Hem komen.

De hoofdman uit Kapernaüm heeft zelfs zo’n groot geloof dat hij even later aan Jezus laat weten ‘U hoeft niet te komen, maar zeg dat mijn zieke dienaar gezond wordt, en het zal gebeuren’. De heidense hoofdman heeft méér geloof dan Jezus in heel Israël heeft gevonden. En zijn geloof wordt beloond!

Hoe zit het dan met het geloof van Gods eigen volk? Je verwacht dat ze blij zijn als Johannes de Doper de komst van het Lam van God aankondigt. Maar het enige wat zij zien is een man in een mantel van kameelhaar, die in de woestijn leeft, geen brood eet en ook geen wijn drinkt. En die doop van bekering zien ze ook helemaal niet zo zitten. Vlak na Johannes de Doper begint Jezus Zijn bediening en uiteraard gaan de mensen vergelijken. Van Jezus is duidelijk dat Hij ‘wel eet en drinkt’  maar het volk bekijkt Hem daarom als een 'veelvraat en een wijndrinker' zoals in een ander evangelie staat. In hun ogen zijn Johannes en Jezus beiden niet zoals zij denken dat het zou horen. Ze hebben geen geloof maar leggen hun eigen meetlat langs wat ze zien en vormen zo hun oordeel.

Jezus vergelijkt hen met kinderen die anderen toeroepen: ‘We speelden op de fluit maar jullie dansten niet! En toen we rouwden en klaagliederen zongen deden jullie ook niet mee!’ Inderdaad, wat er ook voor hun neus gebeurt, het volk komt niet in beweging. En Johannes de Doper zit inmiddels in de gevangenis vol twijfel en laat vragen of Jezus inderdaad de Messias is. Dan komt het antwoord: 'Lammen, blinden en doven genezen en doden worden opgewekt.' Dat zou toch voor het volk ook genoeg moeten zijn om te zien dat Jezus de beloofde Messias is?

Maar het is de enkeling uit het volk die gehoor geeft, zoals de zondares die Jezus voeten zalft met dure olie. Ze betoont Hem veel liefde omdat ze geloof heeft, en Hij vergeeft haar zonden. Wat een mooi gevolg van haar daad van liefde! 

Lucas 8

In hoofdstuk 8 vinden we opnieuw vrouwen, zij dienen Jezus ‘met wat ze bezitten’, uit dank voor wat Hij voor hen heeft gedaan.​ ​Maria Magdalena is de bekendste van deze vrouwen, bij wie zeven boze geesten zijn uitgedreven. Maar ook worden Johanna, de vrouw van Chusas (de rentmeester van Herodes) en Susanna genoemd als vrouwen die door Hem genezen zijn en Hem dienen.

Wat bijzonder dat iedere vrouw in staat is om Jezus te dienen ‘met wat zij bezit’. Niet met hoevéél zij bezit, daar gaat het niet om. Maar met wat je hebt ontvangen aan gaven, talenten, of letterlijke bezittingen, je geld - daarmee kun je de Heer dienen. Niemand hoeft te denken: ik bezit te weinig dus ben niet in staat om te dienen want ook hier gaat ​het ​om geloof. Het in onze ogen kleinste talent kun je voor God inzetten, en om bijvoorbeeld gastvrijheid te betonen is het niet nodig om een groot huis te hebben zodat je veel mensen onderdak kunt verlenen; vraag je buurvrouw op de koffie, zo kan het ook! En als we geld offeren kijkt God ten eerste naar ons hart, niet naar de hoogte van onze gift.

Ook de discipelen maken alles wat Jezus doet van dichtbij mee. Ze zijn vol angst tijdens de storm op het meer, zelfs als Jezus in het schip is! Maar Hij heeft macht over de wind en de zee. Ook de demonen gehoorzamen Hem en worden uitgedreven bij een man in Genesereth. Jezus macht is onbegrensd en Hij wil hen leren om geloof te hebben.Lucas 9

In hoofdstuk 9 (tot vers 17) zendt Jezus hen uit door heel Israël om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Hij geeft hen ook de macht om dezelfde krachten en tekenen te doen die Hij heeft gedaan. Dat betekent ziekten genezen en demonen uitdrijven.

Koning Herodes hoort dit gerucht en wordt nieuwsgierig naar die Jezus die zieken geneest (zoals de vrouw van zijn rentmeester) en zelfs mensen uit de dood terugroept - de jongen uit Na​ï​n en ook het dochtertje van Jaïrus (wat verderop in dit hoofdstuk beschreven staat). Hij breekt zich het hoofd over wie Jezus zou kunnen zijn: Johannes de Doper? Nee dat kan niet want die heeft hij zelf laten onthoofden. Dan vast een andere belangrijke profeet.​ ​Maar zijn nieuwsgierigheid naar Jezus is niet genoeg, het ontbreekt Herodes aan echt geloof.

Z​o kunnen we van veel mensen lezen hoe ze over Jezus denken. En ​we ​hebben vast een idee erbij of het goed was, of dat wij het allemaal heel anders hadden bekeken. Maar wat zouden we zelf van Jezus gedacht hebben als we toen hadden geleefd? Iets om mezelf steeds af te vragen als ik verder lees.  

Hoe is het de discipelen vergaan na hun uitzending als 'gezanten' van Jezus? De ervaringen die zij hebben opgedaan zullen hen vast versterkt hebben in hun geloof!​ ​Maar ze zijn nog niet terug van hun evangelisatierondreis door het land, of ze zijn bezorgd dat de vele mensen die naar Jezus komen luisteren nog steeds niet weg gaan, want het is al avond en ze moeten toch eten​?​ Maar Jezus als de Schepper, geeft van vijf broden en twee vissen vijfduizend mensen te eten. Er is zelfs nog over! Waar is hun geloof toch gebleven terwijl zij zelf kortgeleden allemaal tekenen en wonderen hebben gedaan?

Ik ben echt niet beter dan de discipelen en kan ook zomaar weer vergeten wat Jezus heeft gedaan in mijn leven. Dan ben ik bezorgd over allerlei dingen terwijl ik toch zou moeten weten dat Hij machtig is en boven alle situaties staat, dat Hij alles weet en zal zorgen!

De bloedvloeiende vrouw heeft zo’n geloof en vertrouwt zichzelf toe aan Zijn zorg; ze twijfelt niet dat zelfs de aanraking van de kwast van Jezus’ kleed genoeg zal zijn om te genezen van haar kwaal. Jezus weet dat er iemand is die Hem in geloof aanraakte, want er ging kracht van Hem uit. Hij zegt de vrouw: 'Uw geloof heeft u behouden, ga in vrede!' Wat zal zij die vrede van haar behoud hebben ervaren, en het wonder van ​haar onmiddellijke genezing na twaalf jaar ziek te zijn geweest!


Laten we leren Hem te vertrouwen in geloof, zodat het zaad niet weggepikt wordt door de vogels, of op rotsachtige grond terecht komt, zoals Lukas het beschrijft in de gelijkenis van de zaaier; laat het in ons hart goede grond vinden, zoals bij de vrouwen waarvan we gelezen hebben. 

Dan is het Koninkrijk zichtbaar voor de wereld, als een lamp die je niet meer kunt verbergen maar helder schijnt. Dan doen we de wil van de Vader en zijn wij Zijn moeder en zusters… lessen die Hij ons hier ook geeft. Laten we Hem dan ook in geloof dienen met wat wij bezitten en van Hem ontvangen hebben, om het weer uit te​ ​delen aan anderen en zo in Zijn koninkrijk te gebruiken!

 

zaterdag 24 december 2022

Alfa en Omega

In de Adventstijd horen we vaak de tekst uit Jesaja genoemd, waar enkele namen waarmee de Messias genoemd zal worden, zijn opgeschreven. Hij voorzegt daar de geboorte van de Messias: ‘Wonderbare Raadsman, sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’. En direct zie je al iets bijzonders: dat Kindje wat geboren zal worden is ook de sterke God, de Vredevorst... Hij is eigenlijk alles. 

Met Kerst worden deze namen vaak bezongen. En als de engel bij Maria komt en haar vertelt dat ze zwanger zal worden, zegt de engel wat de naam van het kind zal zijn: Jezus.


De naam waar we nu naar gaan kijken is iets minder bekend. Alfa en Omega is een soort samengestelde naam waarvan de twee aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het zijn ook de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Ook hierin zie je dat Hij eigenlijk alles is.

Het mooie van deze naam is dat Jezus Zichzelf zo presenteert in het laatste boek van de bijbel. Het klinkt haast majestueus: ​

Ik Ben de alfa en de omega
Openbaring 1:8

Dat wil ook zeggen, de Ik Ben, God Zelf is de eerste en de laatste.

​​Alfa

De Alfa, Jezus, is het begin van de schepping van God (Openbaring 3:14). Hij sprak en het was er (Psalm 33:9). Door het Woord is alles ontstaan staat in de eerste verzen van Johannes - dat zie je ook als je even verder leest in vers 4 want ‘in het Woord was leven’.

Maar overal waar God begint met het creëren van iets moois, is de duivel ​er​ als de kippen bij om de mens te misleiden en het werk wat God ​is​ begonnen te bederven. In die begintijd in het paradijs was er de slang die zei: 'Neem toch van de vrucht en je zult als God zijn'. We weten hoe het verder ​is ​gegaan, de dood kwam in de wereld en vanaf die tijd sterven alle mensen na langere of kortere tijd.

Maar God had een oplossing, Jezus zou geboren worden. Ook voor jou en mij persoonlijk is Hij de Alfa, 'die in u een goed werk is begonnen en dat ten einde toe zal voortzetten ‘tot aan de dag van Jezus Christus'  (Filippenzen 1:6).

Omega

Wat zit er in ​die woorden 'tot aan die dag' (zoals een lied het zegt) een prachtige heenwijzing​ naar het feit dat Hij ook de laatste, de Omega is. Wat kan dat een bemoediging zijn als we er (even) geen gat meer in zien ​of ​als we steeds meer merken welke kant het in de wereld opgaat, met toenemende chaos en anti christelijke inzichten op allerlei gebied.

Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Nog steeds denkt de mens het beter te weten dan God, en is er een inmiddels alom bewonderde Yuval Harari die in deze eindtijd zegt: 'Vergeet Jezus, de opstanding is fake news. We gaan de mens 'upgraden' tot goden'​. ​ ​​De​ creatie van de​ human 2.0 die door technocratische ontwikkeling eeuwig kan leven​, a​ls een echo van de slang in het paradijs. ​

Maar Jezus zet dat recht: 

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende,
en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk
Openbaring 1:17‭-‬18

Met andere woorden: Jezus zal als de Omega​,​ voleindigen wat Hij ooit begon in Genesis 1. Hij heeft het laatste woord en staat aan het eind van al die zelfoverschattende hoogmoedige mensen die denken God niet nodig te hebben maar zelf god te kunnen zijn. ​

​Jezus heeft de sleutels van de dood, Hij verschaft de toegang tot het eeuwige Goddelijke leven. Door geloof mag je dat nu al bezitten en is Zijn belofte dat Hij niet alleen ín óns het werk voleindigt, maar ook belooft Hij: ‘Zie, Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld’ (Matteus 28:20). Dus, wees niet bevreesd!

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde
Openbaring 22:13

Dan zijn we bij Hem en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God bij de mensen zal wonen, zoals Hij dat - in het begin - al wilde in het Paradijs.

Wat een prachtig vooruitzicht!


(Adrian Snell - Zwolle 2016)

Oh Rejoice! The holy city comes
Oh Rejoice, a new Jerusalem
Oh Rejoice, be ready now
He's coming to take is His bride
He is Alfa and Omega
He's alive!

So Rejoice! The holy city comes
Oh Rejoice, a new Jerusalem
Oh Rejoice, be ready now
He comes to take is His bride
He is Alfa and Omega
the beginning and the end

So Rejoice! The holy city comes
Oh Rejoice, a new Jerusalem
Oh Rejoice, be ready now
He's coming to take is His bride
He is Alfa and Omega
He's alive!

!

 

donderdag 14 april 2022

'Grace by wich I stand'

In de auto zit al een hele tijd een cd met nummers van Keith Green, gezongen door andere artiesten. In het begin even schakelen maar inmiddels ben ik gewend aan Petra die een echte "Green" zingt, en Rich Mullins met een echte "Green" (de reden dat ik de cd op de kop had getikt, Rich die 'You're the One' zingt)
Je kunt wel stellen dat alles wat Keith Green heeft geschreven de status van evergreen bereikt heeft.

Wat Keith betreft, om status gaf hij niet, en zijn platen gaf hij het liefste gratis weg. Tot men tegen hem zei: dat kan toch niet als je ervan moet leven (in ieder geval iets van die strekking). Als zo veel mogelijk mensen de boodschap maar hoorden, daar ging het hem om.

Ik kan de teksten meezingen zonder er bij na te denken, maar het zijn toch steeds dezelfde zinnetjes die er ineens uit springen en die ik wel echt hoor - bijvoorbeeld bij het 'Grace by which I stand'
Het lied kijkt eigenlijk terug:

"Lord, the feelin's are not the same
I guess I'm older
I guess I've changed"

Het voelt niet meer hetzelfde, want 'ik ben ouder en schat ik zo in, veranderd ...' Ja dat herken ik zeker, Keith werd zelfs maar 28 en ik ben inmiddels al stukken ouder - en inmiddels ook wijzer, al is dat vaak ook door schade en schande. Op geestelijk gebied kan het extra aankomen en kan het je een schuldgevoel geven dat je 'alles veel beter of anders had kunnen doen', en dat is niet uitzonderlijk want wanneer verloopt alles in het leven naar wens, naar wat je beloofde of dacht te kunnen?

I vowed to serve You
When it was brand new
But like Peter, I can't even watch and pray
One hour with You

De verloochening van Petrus
copyright www.gospelimages.nl
 
 


 
 
 
 
 
 
 
And I bet I could deny You too

Hoe ouder, hoe meer je ontdekt wat er in je hart zit als je naar jezelf kijkt, en weet ik dat ik geen haar beter ben dan Petrus. Een uur waken om te bidden is al een hele klus ... en hoeveel momenten hield ik me stil terwijl ik had moeten spreken, maar weet je niet hoe, bang voor wat er wellicht volgt. Ook dat is eigenlijk verloochening.

Dit is wat Keith verder zingt en wat iets minder opviel dan dat herkenbare stukje over Petrus:

And how I wish it had been explained
That as you're growing
You must remember
That nothing lasts
Except the grace of God

'Had ik het maar geweten, dat alleen de genade blijft'. Alles van onszelf, onze mislukkingen maar ook al onze goede bedoelingen die we nog wel aardig geslaagd vonden, het zal uiteindelijk verdwijnen. Wat een opluchting. :) Er is niets om jezelf over op de borst te kloppen.
Alles is: Grace.

By which I stand in Jesus
I'm sure that my whole life would waste away
Except for grace by which I'm saved

'Want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn ze nieuw.'
Ja dat is genade! Onze redding en alles wat daarna komt.
En dat is het mooiste om te ontdekken.maandag 15 maart 2021

Bemoediging, maar hoe?

Bemoediging.

Dat is iets wat we allemaal kunnen gebruiken, tenminste, dat neem ik aan. Al is het op verschillende gebieden maar moed, of een beetje méér ervan, is nooit overbodige luxe.

Alles is betrekkelijk, dat ontdek je als er ineens iets is wat het leven stil legt. Zo brak ik voor de kerst onverwachts mijn been. En zo had ik andere feestdagen dan verwacht. De betrekkelijkheid heeft iedereen dit jaar wel ervaren, al is het op verschillende manieren.

Ikzelf denk terug aan vorig jaar rond deze tijd dat we ons 'paasproject' moesten afbreken waar we met ons koor mee bezig waren. Zo lang is het al geleden dat onze levens ingrijpend veranderden.
Volgens mij zou ik ook nog naar de Mattheus Passion, en ook dat werd gecanceld, dat is me zelfs helemaal ontschoten hoe het precies zat. Maar, 'volgend jaar zou het vast weer kunnen' zo hielden we elkaar voor.

Allerlei regels werden ingesteld om te voorkomen dat er heel veel mensen ziek zouden worden. En werd van hogerhand besloten dat ook het maatschappelijke en sociale leven als het ware stilgezet werd. Naar men zei voorlopig.

En ik vond het in die zin een moeilijk jaar, dat ik al vermoedde dat het niet zomaar over zou zijn met waar we nog steeds in zitten. En dat niet omdat ik zo nodig mijn eigen leven wil blijven leiden, maar omdat ik mensen bang zie zijn. Bang om ziek te worden, ouderen die zichzelf al een jaar opsluiten uit angst... jongeren bang om anderen te besmetten. Dus maar geen menselijk contact meer.

Maar ook dat restaurants en andere bedrijven het niet meer vol houden kan mij aangrijpen. Psychische nood die de pan uitrijst. Maar zeker ook dat mensen niet meer naar kerk of samenkomst kunnen, niet mogen zingen. God niet samen kunnen prijzen. Ons koor weet ook nog niet hoe het verder gaat en we doen online wat - maar het is surrogaat.

In deze situatie hebben we allemaal moed nodig. Ook als we er zo verschillend in kunnen staan. De één zegt: "fijn dat we nog even aan de veilige kant blijven, ga vooral nog niet weer naar de kerk, en zingen, niet doen. Dan kunnen we straks weer gewoon verder met ons leven."
En anderen, ook gelovigen, zeggen iets anders, dat ze niet denken "dat het ooit nog weer zal worden zoals het was", al is dat wel hun wens. 

Ik denk dat ieder herkent dat er verschillende invalshoeken zijn hoe mensen omgaan met deze crisis. En dat het lastig kan zijn als je tegenover elkaar lijkt te staan. Wat de één dan de goede bescherming vindt om straks weer verder te kunnen, is voor de ander iets heel moeilijks wat niet echt oke is.

Verdeeldheid, het is niet van God.

Wat is nu de bemoediging, de hoop?

Hoe je ook kijkt naar wat nu in de wereld speelt, en wat wel heel dichtbij kan komen qua impact, het zijn vaak de zichtbare dingen waar we ons druk over maken. Die zijn niet onbelangrijk, dat bedoel ik er niet mee. Gezondheid, je baan, je vrij kunnen bewegen in het dagelijks leven, veilig zijn voor gevaren.... het kan ons erg bezighouden want er is veel onzeker geworden. Ook als je dan aan je kinderen denkt die nog een heel leven voor zich hebben.Ikzelf moet steeds weer erbij stilstaan dat wat we om ons heen zien, niet het enige is. Voor iedere gelovige geldt dat er achter het zichtbare nog iets anders ligt: de onzichtbare dingen. Die zijn niet tijdelijk maar eeuwig!
Dat geeft een heel ander perspectief, en mogen we weer opnieuw beseffen dat Jezus bij ons is, en Hem niets uit de hand loopt.
Hij zal - naar wat ik geloof - snel terugkomen. Dan zal wat nu nog onzichtbaar is, werkelijkheid worden.

We hoeven gelukkig niet zelf te strijden voor de wereld 'die in de verkeerde richting drijft', en ook is het niet de regering waar we onze hoop op hebben te stellen.
Je kent vast het beeld van Daniel met het gouden hoofd. Aan het eind van dat visioen komt een steen zonder mensenhanden los en rolt naar beneden. Het beeld wordt van z'n lemen voeten gegooid en vernietigd; de steen vult uiteindelijk de hele aarde.

Wij zien nu in de wereld de macht van overheden en aardse rijken. Maar het zal niet lang meer duren dat er zónder onze menselijke inspanning(!) een ander Koninkrijk zal zijn, nu nog onzichtbaar, maar een Koninkrijk wat (dan zichtbaar) eeuwig zal duren.

Laten we vanaf nu leven terwijl we "verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus" Titus 2: 13,

dinsdag 15 december 2020

De dag is dichtbij!


Anton Pieck

Als ik denk aan kerst dan denk ik aan ‘verwachten’. Maria verwachtte haar kind. In andere verhalen in de Bijbel vind je dit thema ook terug; het volk Israël wachtte op de beloofde Messias. Zelfs de eerste mensen kregen die belofte al, dat er Iemand zou komen om hen te verlossen uit de benarde situatie waar ze - nota bene in het Paradijs - in terecht waren gekomen.

Advent!

Duizenden jaren later was het eindelijk zover. Een paar honderd jaar had God niet door profeten gesproken; de Romeinen hadden het land ingenomen en toen, onverwachts gebeurde het. Een volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. En zo gingen de wijzen op pad, de ster die ze zagen was hun licht en wees hen de weg en ze kwamen uit in Bethlehem, dat kleine stadje waar ze de Koning vonden, in een voederbak.

Dit is kerst als we terugkijken - in dankbaarheid voor wat er toen gebeurde.

Maar verder? Het is al zolang geleden dat Jezus heeft gezegd dat Hij terugkomt wanneer onze plek in het Vaderhuis klaar is; inderdaad leef ik al vele jaren in de verwachting van de spoedige komst van Jezus. Maar veel mensen zeggen ook: Waar blijft de belofte van Zijn komst? En ze gaan door met hun leven.

Tot nu.
Ineens is het een tijd waarin het leven niet meer gewoon doorgaat; alles is anders geworden.

Soms is het haast alsof ik Adam en Eva zie, terwijl ze zich verstoppen wanneer God zoals elke avond in de Tuin komt wandelen. Waar satan in slaagde daar in het Paradijs, gebeurt ook nu. Ook wij verstoppen ons en ervaren ineens afstand en angst naar elkaar toe. We bedekken ons gezicht en lopen met een boog om elkaar heen.Alsof we in donkerheid wandelen, zoals Jesaja het zegt over het volk Israël.

Hierover las ik het volgende:

‘Als je een vervreemdend gevoel hebt door alles wat er om je heen gebeurt, ook door de volledig God-loze manier van denken in de maatschappij, dan is dat waarschijnlijk omdat de Heilige Geest je voorbereidt op je nieuwe thuis waar we binnenkort zullen zijn. Ons burgerschap is in de hemel!’


En nu wat verwacht ik Heer? Mijn hoop is op U!
 

Hoop
niet op verbetering van deze wereld, op de leiders van deze wereld, op mensen of dingen. En hoe minder we aan van alles vastzitten, hoe méér we in deze donkere tijd nog kunnen schijnen als lichtende sterren. Onze hoofden omhoog, zoals de wijzen die de ster volgden, tot de morgenster opgaat – die er ineens is, op het donkerste moment van de nacht.


Wat een bemoediging dat hoe donkerder het wordt, we weten dichter en dichter te zijn bij het moment dat de blinkende Morgenster, Jezus zal verschijnen. Onze hoop uit de hemel.


Advent!


Want de nacht is ver gevorderd, de dag is dichtbij! 
Rom 13:12dinsdag 15 mei 2018

Israël, Gaza en wat (vluchtelingen)geschiedenis

Israël en Gaza, de verplaatsing van de ambassade van de VS - het is weer even wereldnieuws te midden van al het nieuws over de Iran deal, Amerika, Noord-Korea, Syrië.
En hoe komt het toch dat het net lijkt of iedereen de objectiviteit uit het oog verliest zodra het over Israël gaat? 

Zo erger ik me aan de berichtgeving over de onlusten bij de grens met Gaza, nu weer het NOS-journaal, alsof het Israëlische leger zomaar Palestijnen aan de grens beschiet waarbij helaas(!) ook doden vallen... 

Al acht weken is het elke vrijdag raak. 

(Is de vrijdag niet de heilige dag van de moslims? of is dit misschien hun 'heilig doel' waarbij alle middelen geoorloofd zijn)


Niks geen vreedzame demonstraties... al is dat wat naar buiten toe wordt gezegd. En ik ook weer voor het journaal hoor.


Hamas roept burgers op naar de grens te gaan, en een gezin ontvangt zelfs 100 dollar als ze door de grens heen breken. 
‘Dit is de waarheid: Alle verantwoordelijkheid voor het bloedvergieten ligt bij de leiders van Hamas, die met een Nazi woestheid eindeloos bloed vergieten om de mensen hun eigen falen op de Gazastrook te laten vergeten,’ minister Erdan van Openbare Veiligheid.
Op de foto iemand van de IDF met een kaartje waarop duidelijk het doel staat aangegeven, geen mars langs de grens maar erdoor heen en dan naar de dichtstbijzijnde Joodse nederzetting. De bedoeling is de bevolking van Israël te vermoorden.
Molotov coctails, bommen ... alles kan. En de kinderen worden ingezet door hun vaders in de zelf gecreëerde frontlinie.

Dag van woede

En nu is het Al Akba, 15 mei, de dag van woede vanwege het verdreven worden uit hun woongebied bij het uitroepen van de staat Israël. En de mars voor terugkeer bereikt haar hoogtepunt, 35.000 (ipv de beoogde 100.000) personen zijn naar de grens gekomen om in Israël te infiltreren.


"We zijn blij om aan te vallen en naar binnen te gaan," zei de 23-jarige Gazaan Mohammed Mansoura gisteren tegen de Washington Post. Gevraagd wat hij in Israël zou doen, zo berichtte de krant, zei hij: "Alles wat kan. Doden. Stenen gooien."


De wereld gelooft alle propaganda, dat deze mensen ooit verdreven zijn en nu dus terug willen, maar de werkelijkheid is altijd wat anders en gecompliceerder, ook hier.


14/15 Mei 1948


In mei 1948 werd door de Arabische leiders de totale vernietiging van Israël voorspeld. De oproep aan hun volksgenoten was daarom: de Joodse staat wordt uitgeroepen op 14 mei, vertrek voor je eigen veiligheid maar even, totdat we de Joden in de zee hebben gedreven. 

Alleen zijn die beide dingen niet gebeurd: zeven staten vielen op 15 mei het jonge landje aan, maar Israël is er nog steeds. 
En de betreffende 100.000 Palestijnen - toen nog gewoon Arabieren genoemd, zijn na hun vaak vrijwillige vertrek niet meer teruggekeerd, of alsnog vertrokken. De terugkeer van deze Arabieren werd na de oorlog niet toegestaan als reactie op verdrijving van bijna alle Joden uit de moslimwereld - zie onder.

In Israël willen ze ook niet echt leven, als zij wél terugkeren, is het als er geen Jood meer woont.

Arabische én Joodse vluchtelingen


Bijna alle 850.000 Joden woonachtig in andere moslimlanden, werden acuut verdreven toen de Joodse staat er kwam. Zij zijn een vergeten groep, evenals andere Joden die in de tijd van het mandaat vluchtingen werden doordat ze door Arabieren niet werden getolereerd. 


tentenkamp van Joodse vluchtelingen in Israël

En ook van de vluchtelingen van de Westbank zo rond 1949/50 had ik nog nooit gehoord. (Trans)Jordanië bezette(!) dat gebied in die tijd en zuiverde het en passant ook van Joden - ook moest elke Jood Oost Jeruzalem verlaten. 


Joodse vluchtelingen verlaten de 'westbank' 1949

Jeruzalem, 1948: Joden vluchten massaal door de Sionspoort 
nadat ze door de Arabieren uit hun huizen zijn verjaagd. 

Al deze mensen zijn door Israël opgenomen. Joodse vluchtelingen hoeven er niet te zijn. Al moest Israël het zelf maar uitzoeken hoe ze al die mensen op moest vangen.

(Hier worden beide kanten belicht)

Politiek, de geschiedenis


De Engelsen hadden de Arabieren al hun eigen staat gegeven die in 1923 zelfstandig werd: het oostelijke deel van het mandaat, Transjordanie. Officieel verboden voor Joden.
Alleen, de Arabieren in het wéstelijk deel van het mandaat hadden geen zin in verkassen - dat westelijke stuk wilden ze óók. 

En toen de Joden na WOII óók eindelijk de hun beloofde staat kregen, werd het westelijke deel van het mandaat niet Jóóds, maar ineens verdeeld in een Joods én een Arabisch deel. 
Guess what? Niet geaccepteerd door ... de Arabieren. Die begonnen de oorlog.

Het politieke spel

De PLO begon in de jaren '60 Arabieren 'Palestijnen' te noemen, al kwam Arafat zelf uit Egypte; zo kan er namelijk aanspraak gemaakt worden op het hele land Israël (wat door de Romeinen omgedoopt was tot Palestina, om alles wat maar enigszins Joods was in dat gebied uit te wissen).
Een kans op het héle mandaat.

Ze geven het zelf toe:

 “Tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen bestaan er geen verschillen. Wij maken deel uit van één volk, de Arabische natie.  …. Wij zijn één volk. Alleen maar om politieke redenen onderschrijven wij zorgvuldig onze Palestijnse identiteit. Het is namelijk van  nationaal belang voor de Arabieren om het bestaan van de Palestijnen aan te moedigen tegenover het zionisme.
Ja het bestaan van een aparte Palestijnse identiteit is er alleen om tactische redenen. De stichting van een Palestijnse staat is een nieuw middel om de strijd tegen Israël en voor de Arabische eenheid voort  te zetten."
“Omdat Golda Meir stelt dat er geen Palestijns volk bestaat, zeg ik dat er wel een Palestijns volk bestaat, dat zich van Jordanië onderscheid.”

“Jordanië is een staat met bepaalde grenzen. Het kan geen aanspraken maken op Haifa, Jaffa, Jeruzalem en Beërsheva, terwijl ik wèl recht heb op Haifa,Jaffa, Jeruzalem en Beërsheva. De Palestijnse staat zou het recht hebben om op te treden namens alle Palestijnen in de Arabische wereld en elders. Als wij eenmaal al onze rechten in geheel Palestina hebben verworven, moeten wij de hereniging van Jordanië en Palestina geen moment uitstellen.”
 ~ PLO topman Zahir Muhsein. Trouw, 31 maart 1977.
Haj Amin al-Husseini en Adolf Hitler in Nazi Duitsland, 1941
Palestijnse Nazi-vlag

Er is veel leed onder deze vluchtelingen, als slachtoffers in bovengenoemde politieke strijd, waarin haast alles geoorloofd is.

(Dit artikel geeft dezelfde constatering, en zegt ook iets over de speciale status van de Palestijnse vluchteling, ze zijn een politiek wapen)


Moreel


Deze Palestijnse vlag maakt duidelijk waar de sympathie ligt, bij het Nazi gedachtegoed, die Endlösung: vernietiging van de Joden. 
En als je dat maar dagelijks je kleine kinderen in pompt op scholen, en je leiders op tv er ook toe oproepen, is het duidelijk dat hele generaties niets anders kunnen dan Joden haten. Ze weten niet anders.

Zo plegen kinderen ook zelfmoordacties omdat hen wordt voorgespiegeld dat ze dan martelaars worden 'in het Paradijs'.... (net als in Indonesië: een moeder met haar twee dochtertjes, en haar zonen - en de vader is trots)

De morele standaard van een volk kun je aflezen aan de wijze waarop dat volk met zijn kinderen omspringt. Een leider van Hamas zag zich als Kanaäniet, specialiteit inderdaad kindoffers.

Het is zoals Golda Meir al zei: "We kunnen de Arabieren vergeven dat ze onze kinderen doden, we kunnen het niet vergeven dat ze ons dwingen hún kinderen te doden."4xH ... duivels

Inderdaad, deze mensen zijn een speelbal geworden, waaraan je ook kan zien wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt, de grote destructor.
Israël moet van de kaart geveegd - in de traditie van Haman, Herodes (kindermoord van Bethelehem), Hitler, en nu Hamas. 

Het is het handelsmerk van de duivel om - in een web van leugens - zoveel mogelijk slachtoffers mee te nemen, zoals de eigen bevolking van Gaza, en de westbank. 
En in hun kielzog de moslimwereld en bijna de hele Europese Unie, en de UN, die klakkeloos alle propaganda overnemen.

De duivel is niet voor niets de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin. Dat zei Jezus. 

Verbaas je daarom niet als je om je heen kijkt! 

Alles leidt af van wat er achter de schermen en soms ook zichtbaar gebeurt.
Want ondertussen bestaat Israël wel 70 jaar en is een twintig jaar oude belofte ingelost, de ambassade van de VS is verplaatst naar Jeruzalem. 

Ondanks vele oorlogen is de 70 jaar volgemaakt, een bijzonder getal. 
De tijd dat een vijgenboom nodig heeft om volgroeid te zijn...


Leert dan van de vijgenboom deze les: 
Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, 
weet u daaraan, dat de zomer nabij is. 
Zo moet ook u, wanneer u dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Jezus in Mattheus 24 tot zijn discipelen
zondag 29 april 2018

Wonderlijke zondag(en)

Na mijn blogje over goede vrijdag en stille zaterdag is de wonderlijke zondag aan de beurt. Of is het wondere zondagen in het meervoud? Elke zondag wonderen en tekenen ... dan kunnen we er weer een week tegenaan.

Voor de postmoderne mens zijn wonderen aansprekend. Zichtbaar, merkbaar en tastbaar. Al zijn veel geclaimde wonderen helemaal niet zo tastbaar als het wel lijkt of beweerd wordt.

Best vreemd, als de vrijdag over het lijden gaat en de zaterdag stil is, dat we blijkbaar met die twee dagen niet zo uit de voeten kunnen. 
Lijden en stilte is niet waar we op zitten te wachten. Diep in ons hart willen we graag wat spektakel zien. Een God die nogal onzichtbaar is spreekt toch ook veel minder aan?

Daarom graag de wonderen en tekenen. Daar kun je mee aankomen bij je vrienden en bekenden. Je ziet wat gebeuren en je kunt met een goed gevoel weer naar huis.

Fragment schilderij Jan Brueghel de Oude ca 1600 
de walvis zet Jona aan land

Al
zegt Hij zelf erover dat 'een boos en overspelig geslacht een teken wil'. Het lijkt in die formulering haast een verboden liefde, tekenen te willen. Zoals de Grieken wijsheid zoeken, maar ook op het verkeerde paard wedden.

Want de Joden willen iets zichtbaars. Zoals in het Oude Testament Israël een zichtbare koning wilde. 
God die hen regeerde was te anders dan de omringende volken. Zij wilden óók een koning. Misschien om er méér bij te horen? Best herkenbaar eigenlijk.

En hun Messias kwam aan het begin van het Nieuwe Testament, en ze verwachtten dat Hij toch zeker de Romeinen zou verdrijven... en toen Hij dat niet van plan was en zei: 'Ik ga lijden', was de liefde snel over. En was het ineens: 'Kruisig Hem!'.

Er was geen gelóóf. Daarom (zegt Jezus) zullen ze niets anders krijgen dan het teken van Jona. 
Jona zat drie dagen in de buik van de vis en zo zal Jezus drie dagen in de schoot van de aarde zijn.


Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 
maar wij prediken een gekruisigde Christus, 
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, 
1 Korinthiërs 1:22‭-‬23Nu zijn we tweeduizend jaar verder en willen we nog steeds wonderen, het liefst elke zondag als je de berichten moet geloven. En worden we genezen van een zere rug of ongelijke benen en mensen vinden het geweldig! - alsof God niets méér kan dan dat! En niet al iets veel groters heeft gedaan.

En voordat de lezer verontwaardigd wordt... ik heb zelf écht ongelijke benen - én voeten trouwens, nog nooit gehoord dat een voet wat groter wordt eigenlijk -
Maar voor de benen te laten bidden als een experiment of men de kunst van het genezen al machtig is ... het is me ooit gevraagd door een collegaatje die zo'n soort 'school' deed om genezingen te leren, maar nee, daar leen ik me niet voor.

Want sinds wanneer is dit waar we God mee lastig moeten vallen? Zo voelt dat voor mij. Alsof Hij sowieso lichamelijk genezing geeft. Hij kán het zeker wel, daar heb ik het niet over.
Maar als je toch vindt dat God wil genezen, zorg dan dat iemand met een dwarsleasie zoals Joni weer kan lopen. Dat legt toch veel méér gewicht in de schaal?

In deze (eind)tijd heb je m.i. ook nog de complicerende factor dat de komst van de antichrist eveneens gepaard gaat met wonderlijke zaken, maar dan bedriegelijke, onechte tekenen en wonderen.
Wees dus gewaarschuwd. De duivel is de grote imitator en de geest van de antichrist is allang in werking 
zegt Johannes in één van zijn brieven.

De enige échte wondere zondag was met Pasen. Toen Jezus als Jona drie dagen en nachten in de schoot van de aarde was geweest, maar - als Eersteling van de oogst - opstond uit het graf.  

'Schoven van tarwe in een veld' Vincent van Gogh, 1885

Een geweldig wonder, dat wij bevrijd zijn uit de macht van de duivel en vernieuwde mensen mogen zijn.
Onze hoop is het wonder dat we veranderd zullen worden, 
als Jezus terugkomt. En we verheerlijkt zullen zijn ook wat ons lichaam betreft. En Hij ons als eerstelingen van de oogst binnenhaalt.


Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 
die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, 
naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
Filippenzen 3:20‭-‬21 

zaterdag 14 april 2018

Stille Zaterdag

Dat is toch alweer voorbij? Stille zaterdag? Ja, dat klopt, het is inmiddels Pasen geweest, we hebben weer herdacht dat Jezus niet in het graf bleef maar is opgestaan (al mag je daar vaker aan denken dan alleen met Pasen ...).

En als je gelooft heb je ook nieuw leven ontvangen, door de dood en opstanding van Jezus.
In Hem hebben we zelfs alle zegeningen ontvangen. 

- Worden alle gebeden dan verhoord? Krijgen we alles wanneer we denken dat het nodig is? -
Dat zou natuurlijk prachtig zijn (alhoewel) maar de realiteit is anders. 

Ik heb het ooit zo horen uitleggen, dat alles wat met Christus is gebeurd, ook met jou is gebeurd. En wel door het geloof. Dan ben je in Hem, zoals een brief in een envelop zit. 'Enveloped' betekent in het Engels dan ook omhuld, of omgeven ... 
En waar Hij is, daar ben ik, ook als ik het niet voel. 

Met Hem gestorven en opgestaan.
In Hem ... in de hemelse gewesten gezet.
In Hem ... alle geestelijke zegeningen ontvangen 

Als de zegeningen geestelijk zijn (de rest is bonus), dan is het ook méér te begrijpen dat we geen 'stoffelijke' zaken en welvaart kunnen claimen. Hij geeft ons andere dingen die bij de hemel horen en eeuwig zijn. (Daar hebben gelovigen in een strafkamp tenminste ook wat aan).

Met Hem gestorven - nu al

Gestorven zijn betekent ten diepste ook, dat het niet meer gaat om wat ík wil of wat ik graag wil hebben, of waar ik recht op denk te hebben;
- Dat God bijvoorbeeld zomaar ineens een nieuwe auto voor ons heeft klaarstaan als de oude het begeeft. Of een zak geld als we wat krap zitten. 
Het gaat niet om zichtbare dingen.

Want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig 

We zijn ook niet per definitie gezond; geen ziekte meer, want je bidt - en het griepje is bij toverslag verdwenen, of de pijn, de ernstige ziekte, of die handicap..
Nee, ons lichaam is nog niet opgestaan. Het hoort bij deze (tijdelijke) schepping. 

Er is nog van alles niet oké hier op aarde. 
Het is nog geen vrede.
- En de schaapjes worden tegenwoordig in Nederland ook nog steeds opgegeten zodra er een wolf in de buurt is.


Wolf op de Veluwe
  
Alles zal nieuw worden, maar het is nog verborgen - als op Stille zaterdag. Het nieuwe is er wel, maar in de kiem. En je kan soms de moed verliezen als je om je heen kijkt in de wereld. 

De discipelen hadden daar ook last van. Na die dag van het sterven van Jezus was het stil en in hun ogen was alles voorbij. Over en uit.
En hoewel Hij erover had gesproken dat Hij zou opstaan, waren ze dat helemaal vergeten. Zij zagen wat voor ogen was, en dat was duidelijk: Jezus was dood.

Met Hem opgestaan - straks echt

Zo wachten wij nu ook, en soms denk je: 'waar blijft de belofte van Zijn komst?'
Maar Hij zal komen! En de doden in Christus zullen opstaan. 
En wij - als we dan nog op aarde leven - worden veranderd.
Eindelijk een eind aan de gebrokenheid van ons lichaam door ziekte en pijn, of door mishandeling en vervolging, ouderdom.Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid;
er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid;
er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht 


Vincent van Gogh - de zaaier

Dan zijn we zoals Jezus op Paasmorgen, toen Hij opstond uit het graf. Met een lichaam wat volmaakt is en wat nooit zal sterven. 
Nu is het hier nog Stille zaterdag. Maar we weten dat het zal gebeuren. 
Hoe dan ook.


In die hoop zijn wij behouden
(Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, 
want hoe zal men hopen op het geen men ziet?)

Indien wij echter op hopen op hetgeen wij niet zien
verwachten wij het met volhardingRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#